Analyses van biomassa, (bio)brandstoffen en afval

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de fijn stof problematiek. Deze deeltjes komen onder andere vrij bij verbrandingsprocessen, zoals bij het wegverkeer en in de industrie. Verder kan fijn stof door verwaaiing van bodemlagen ontstaan (landbouw; op- en overslag). Tijdens de op- en overslag van stuifgevoelige stoffen kan er verwaaiing optreden. Daarnaast kunnen buiten opgeslagen stoffen verwaaien. Dit verschijnsel heet “winderosie”. Ingenia beschikt over de praktijkervaring om stofverwaaiing te beperken tot een acceptabel niveau. Hierbij kijken wij altijd naar de kosteneffectiviteit van de maatregelen die worden genomen.

34989

Een overzicht van onze diensten m.b.t. stofverwaaiing:

  • Vaststellen van stuifklasse (NeR) en stuifgevoeligheid (windtunnelonderzoek met eigen windtunnel)
  • Selectie van beste kosteneffectieve maatregelen.
  • Opstellen van maatregelenportfolio
  • Berekenen en toetsen aan de geldende wet- en regelgeving (Besluit Luchtkwaliteit, NeR)
  • Opstellen van GIS-applicaties voor de inventarisatie van stofverwaaiing

 

FDM (Fugitive Dust Model)
Met onze FDM software (Fugitive Dust Model) zijn wij in staat om snel en eenvoudig effecten van maatregelen te voorspellen en te toetsen aan de praktijk.