Milieu (WABO)

Ingenia is gespecialiseerd in het aanvragen van vergunningen voor (bio-)energie en afvalverwerkingsprojecten.

 

WABO
Voor de bouw van deze installaties is een WABO-vergunning noodzakelijk. Op 1 oktober 2010 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), ook wel de omgevingsvergunning, in werking getreden. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Met de invoering van de omgevingsvergunning is een deel van de Wet milieubeheer overgegaan in de WABO. Per 1 januari 2013 zijn een aantal vergunningsplichtige activiteiten ondergebracht in het Activiteitenbesluit, type C-inrichtingen.

Quick scan
Bij het doorlopen van de aanvraag procedure voor een (bio)energie of afvalproject, is het van belang om vroegtijdig vast te stellen of :

  • wel of niet beoordelingsplichtig is voor een Milieu Effectrapportage (MER),
  • er dus wel of geen MER procedure doorlopen dient te worden,
  • of de installatie onder de Europese IPPC-BAT richtlijnen valt en
  • of de Richtlijn Industriële Emissies van toepassing is.

Ingenia ontwikkelde hiertoe een quick-scan. Na het doorlopen van de quick-scan kan goed beoordeeld worden welk traject moet worden doorlopen, met welke termijn rekening dient worden gehouden en wat de slagingskans is om de WABO vergunning binnen de verwachte termijn kan worden verkregen.

55779

Samenwerking
Voor de aanvraag van de WABO werkt Ingenia nauw samen met andere bedrijven. Desgewenst kan via de samenwerking met Archimil Ingenia ook het complete bouwkundige ontwerp realiseren.