Vergassing van biomassa

Bij vergassing worden biomassa, afval of steenkolen vergast tot synthesegas. Synthesegas is een mengsel van voornamelijk koolmonoxide (CO) en waterstof (H2). Vaak wordt lucht, stoom (water) en/of zuivere zuurstof gebruikt om de kwaliteit van het synthese gas te verbeteren.

 Steenkolen  Biomassa
hoofdreacties

C + O2 –> CO2
CO2 + C –> 2 CO
C + H2O –> CO + H2

CxHy + xO2 –> x CO2 + ½yH
CO2 + C –> 2CO
C + H2O –> CO + H2

Vergassing van steenkolen geschiedt doorgaans bij hoge temperatuur (1.300 tot 1.500 °C) en onder (hoge) druk. Voor biomassa zijn de temperaturen en drukken lager 800 tot 1.200 ºC.

Bij de vergassing van biomassa en kunststof moet rekening worden gehouden met het ontstaan van nevenproducten zoals as en teer. Deze teerhoudende componenten ontstaan als een gevolg van de lagere temperaturen waarbij biomassa en afval vergast wordt. Deze lagere temperaturen zijn echter noodzakelijk omdat het as dat ontstaat tijdens de vergassing lagere smeltpunten heeft. Zou de temperatuur te hoog worden, dan smelten de assen.

 

Selectie
Bij de selectie van een vergassingsproces is het essentieel om vooraf de juiste keuzes te maken. Ingenia heeft veel ervaring met vergassingsprocessen en kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Er zijn verschillende aandachtsgebieden waarbij Ingenia expertise biedt.

Vergelijkbare thermische processen
Doorgaans spreekt men van vergassing als de temperatuur hoger is dan 800 °C. Pyrolyse is het proces dat zich onder zuurstofloze condities afspeelt bij 500 à 800 ºC. Bij temperaturen tot 300 à 400 °C spreken we van torrefactie, terwijl pyrolyse van kunststoffen bij temperaturen tot 400 à 450 °C depolymerisatie wordt genoemd.