Toetsing van co-substraten t.b.v. gebruik van digestaat als meststof

Ingenia kan toetsing van co-substraten volgens Bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet volledig voor opdrachtgevers verzorgen. In Bijlage Aa Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staat een overzicht van welke co-substraten mogen worden toegepast in vergisting met dierlijke mest, waarbij het digestaat als meststof mag worden aangewend.

Voor het gebruik van co-substraten in vergistingsinstallaties is het van belang dat de kwaliteit en samenstelling periodiek worden getoetst aan de geldende regels. De Meststoffenwet stelt namelijk eisen aan materialen die als co-substraat naast dierlijke mest worden gebruikt in vergistingsinstallaties. Mits aan die eisen wordt voldaan, mag de resulterende vergiste biomassa (het digestaat) als meststof worden aangewend. Dit hangt onder andere af van het nutriëntengehalte en de daaraan gekoppelde normen voor de verontreinigingen.

Ingenia kan deze toetsing volledig voor opdrachtgevers verzorgen. Startpunt is het toesturen van een representatief monster door de opdrachtgever. Ingenia laat de relevante inhoudsstoffen onderzoeken door het laboratorium van GBA in Gelsenkirchen, Duitsland. Op basis van deze analyseresultaten toetst Ingenia vervolgens of het betreffende materiaal voldoet aan de gestelde eisen en wordt een toetsingsrapport opgesteld. Uit dat toetsingsrapport volgt welke component als waardegevend bestanddeel moet worden gezien. De opdrachtgever ontvangt zowel het analyserapport van het laboratorium met de complete samenstelling als het toetsingsrapport dat door Ingenia is opgesteld. Met dit rapport wordt bondig aangetoond of het bewuste materiaal voldoet aan de eisen voor samenstelling voor het gebruik als co-substraat conform bijlage Aa.

Daarnaast kunnen wij ook monstername van het materiaal onder accreditatie, analyse van de theoretische biogasopbrengst of het maken van diverse berekeningen in het kader van de vergunning of exploitatie voor u uitvoeren.

Wilt u een nieuwe stof aanmelden voor Bijlage Aa, zodat deze voortaan als co-substraat kan worden gebruikt? Ook het daarbij behorende onderzoek t.b.v. beoordeling door het College Beoordeling Meststoffen kan Ingenia voor u verzorgen. Neem gerust contact op voor meer informatie.