Quick scans voor technisch-economische haalbaarheid

In veel gevallen biedt een quick-scan een goede start voor een project. Doordat Ingenia ruime ervaring heeft met uitgebreide haalbaarheidstudies en businessplannen, kunnen op basis van snelle quick-scan de contouren van een project worden verkend. In een quick-scan worden doorgaans drie hoofdonderwerpen behandeld:

  1. een marktverkenning, deze bestrijkt doorgaans alle externe facetten van een project. In veel gevallen ligt het accent op bijvoorbeeld de prijs, kwaliteit en verkrijgbaarheid van grond- of brandstoffen en de afzet van producten of energie (elektriciteit, warmte, gas, …),
  2. een conceptontwerp dat in de meeste gevallen bestaat uit een massa- en energiebalans, een process flow diagram (PFD) en een schematische lay-out,
  3. een budget voor investering en exploitatie, vaak met een onnauwkeurigheid van ±30% of beter. Het budget komt tot stand op basis van standaardkengetallen, vergelijkingsmateriaal uit andere projecten van Ingenia en/of (telefonische) prijsopgaves. De exploitatiebegroting omvat doorgaans alle operationele kosten (incl. personeel, energie, …) alsmede de kosten (o.a. grondstoffen) en baten (o.a. energielevering, producten, …).

Na een quick-scan kan de nauwkeurigheid verbeterd worden in een haalbaarheidsstudie, die op haar beurt weer de basis kan vormen voor het opstellen van een business plan. Het verschil tussen een quick-scan en een complete haalbaarheidsstudie is de tijdbesteding. Dit komt tot uitdrukking in de “80/20 regel”. In een quick-scan onderzoekt Ingenia doorgaans 80% van de technisch-economische contouren van een project, in 20% van de tijd, waarbij gemiddeld gesproken een onnauwkeurigheid van 30% wordt bereikt op de investerings- en exploitatiebegroting. Een haalbaarheidsstudie duurt aanmerkelijk langer maar biedt ook een betere nauwkeurigheid.