Toets co-substraten volgens Bijlage Aa

 In Nieuws

Voor het gebruik van co-substraten in vergistingsinstallaties is het van belang dat de kwaliteit en samenstelling periodiek worden getoetst aan de geldende regels. De Meststoffenwet stelt namelijk eisen aan materialen die als co-substraten bijgemengd worden in vergistingsinstallaties. Mits aan die eisen wordt voldaan, mag de resulterende vergiste biomassa als meststof worden gebruikt.

Ingenia kan deze toetsing volledig voor opdrachtgevers verzorgen. Startpunt is het toesturen van een representatief monster door de opdrachtgever. Ingenia laat de relevante inhoudsstoffen onderzoeken door het laboratorium van GBA in Gelsenkirchen, Duitsland. Op basis van deze analyseresultaten toetst Ingenia vervolgens of het betreffende materiaal voldoet aan de gestelde eisen en wordt een toetsingsrapport opgesteld. Uit dat toetsingsrapport volgt welke component als waardegevend bestanddeel moet worden gezien. De opdrachtgever ontvangt zowel het analyserapport van het laboratorium met de complete samenstelling als het toetsingsrapport dat door Ingenia is opgesteld. Met dit rapport wordt bondig aangetoond of het bewuste materiaal voldoet aan de eisen voor samenstelling voor het gebruik als co-substraat conform bijlage Aa behorende bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Ingenia kan ook aanvullende werkzaamheden verzorgen, zoals monstername van het materiaal onder accreditatie, analyse van de theoretische biogasopbrengst of het uitvoeren van diverse berekeningen in het kader van de vergunning of exploitatie. Neem daarvoor gerust contact met ons op.