Problematiek van de stikstofdepositie

 In Nieuws

Een deel van de huidige stikstofproblematiek in Nederland wordt veroorzaakt door stikstofoxiden (NOx). Deze komen vrij bij alle verbrandingsprocessen, zoals verbranding van fossiele brandstoffen in de industrie, huishoudens en het verkeer. De NOx-emissie zorgt voor stikstofdepositie in de omliggende Natura-2000 gebieden. Het beleid van de Nederlandse overheid is de voorbije jaren gericht op het verlagen van de emissie-eisen voor NOx. Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is de manier van omgaan met de depositie in natuurgebieden drastisch veranderd. Nieuwe initiatieven mogen, kort gezegd, geen extra stikstofdepositie veroorzaken.

Nederland zit momenteel in een transitie om de overstap te maken van fossiele naar duurzame energiebronnen om zo de CO2-doelstelling te behalen. Er zijn op het ogenblik vele initiatieven die vanuit de lokale reststromen energie op willen gaan wekken, bijvoorbeeld in een biomassaenergiecentrale (BEC) die duurzame warmte en/of elektriciteit levert. Bij de verbranding van biomassa ontstaan ook rookgassen met daarin NOx. Hoewel deze initiatieven enerzijds al moeten voldoen aan de strengste emissie-eisen voor NOx, is er anderzijds geen stikstofdepositieruimte over om de nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen.

Lopen dan alle initiatieven spaak? Nee, er zijn diverse oplossingen te bedenken om de initiatieven toch vergund te krijgen en te kunnen realiseren.

  • De eerste optie is het extra reduceren van de NOx-emissie bovenop de reeds strenge emissie-eisen tot een zodanig niveau dat geen depositie meer optreedt. De emissie van NOx uit verbranding, bijvoorbeeld van motoren en ketels, kan worden gereduceerd door het toepassen van een DeNOx-installatie. Ingenia kan DeNOx-installaties dimensioneren op een dusdanige wijze dat significante reducties kunnen worden bereikt.

  • Een tweede optie is intern salderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vergunde en gerealiseerde emissieruimte van het bedrijf. De bedrijfsvoering van de bestaande activiteiten wordt zo aangepast dat er netto geen extra NOx-emissies zijn, ondanks de uitbreiding van het bedrijf. Dit is bijvoorbeeld mogelijk door emissiereducerende installaties te plaatsen. Ingenia helpt bedrijven met intern salderen, door bijvoorbeeld het ontwerpen en implementeren van emissiereducerende maatregelen voor de bestaande installaties.

  • Een derde optie is extern salderen. Dit betekent het overkopen van NOx-emissierechten van andere partijen om de totale stikstofdepositie in specifieke Natura-2000 gebieden gelijk te houden of zelfs te laten afnemen. Ingenia ondersteunt klanten om dit traject tot een succesvol einde te brengen.