Vandaag publiceerde de Rijksoverheid twee lijsten van elk honderd bedrijven die de meeste stikstofoxiden en ammoniak uitstoten. Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) veroorzaken verzuring en vermesting van de bodem, die leidt tot aantasting van ecosystemen en verlies van biodiversiteit. Blootstelling van mensen aan deze stoffen in de lucht kan ook leiden tot gezondheidseffecten.

Landbouw, verkeer en de industrie zijn de belangrijkste bronnen van deze vermestende en verzurende stoffen. Ingenia ondersteunt diverse van de bedrijven uit beide lijsten bij het optimaliseren van hun processen. We brengen de uitstoot en depositie van deze stikstofverbindingen in kaart, verzorgen vergunningaanvragen en helpen bij het doorvoeren van verbeteringen. Zo dragen wij actief bij aan een beter leefmilieu.

Heeft uw bedrijf ook een vraag over de uitstoot van NH3 of NOx of over de depositie ervan? Neem contact met ons op!