Voorbeeldprojecten emissies en geur

Ingenia heeft ruime ervaring met een keur aan emissie en geur gerelateerde projecten. Of het nu gaat om verspreidingsberekeningen, advisering ten aanzien van emissiereductie of het ontwerp en in bedrijf name van luchtreinigingsinstallaties: bij Ingenia bent u steeds aan het juiste adres.

34169

Ammonia scrubber Ottawa

In Ottawa (Canada) wordt source separated organic (SSO) afval ingezameld, dit is vergelijkbaar met GFT afval, echter dan zonder tuinafval. Tijdens het composteren van SSO komt ammoniak vrij. Alvorens de lucht te behandelen in een biofilter en biowasser is het van groot belang om het ammoniak te verwijderen tot een niveau van 30 ppm. Hoewel het technisch mogelijk is om veel lagere restconcentraties ammoniak (tot 1 ppm is mogelijk), is het voor deze toepassing voldoende de ammoniakconcentratie terug te brengen tot 30 ppm. Het nageschakelde biofilter en bioscrubber vangen de resterende ammoniak af. Ingenia realiseerde het procestechnische ontwerp en de selectie van pompen, sproeiers, instrumentatie en leveranciers. Ook de besturingsfilosofie, het project management en de uiteindelijke in bedrijf name werden door Ingenia verzorgd.

 

capaciteit 150.000 m3/uur
rendement >95 %
restconcentratie <30 ppm ammoniak
opslag capaciteit zwavelzuur 25 m3
toepassing ammoniumsulfaat meststof

34174

Stofverwaaiing vliegas
Bij de verbranding van kolen en biomassa ontstaat vliegas. Dit vliegas vindt nuttige toepassing in de bouw. Bij droog weer en ongunstige windcondities bestaat er een kans dat vliegas verwaait. Dit betekent verlies aan waardevolle grondstoffen en hinder naar de omgeving. Ingenia werd ingeschakeld om te onderzoeken op welke wijze de verwaaiing van vliegas tot een minimum beperkt kon worden. Door middel van metingen in onze windtunnel, modellering van de verspreiding en simulaties van meteorologische condities konden betrouwbare voorspellingen worden gedaan over de condities waarbij verwaaiing optreed. Op grond van deze nauwkeurige voorspellingen en de meteorologische gegevens kan de opdrachtgever tijdig maatregelen nemen om verwaaiing te voorkomen.

34170

Optimalisatie geurwassers petfood
Bij de productie van petfood ontstaat geur. Ten einde de overlast naar de omgeving tot een minimum te beperken is het noodzakelijk een nageschakelde techniek toe te passen. De petfood fabrikant had hiervoor 4 parallelgeschakelde gaswassers geïnstalleerd, die de geur met hoog rendement verwijderde. In verband met capaciteitsuitbreiding en andere wijzigingen in de productie, werd Ingenia verzocht de bestaande situatie te inventariseren en advies uit te brengen over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Ingenia verrichte hiertoe diverse metingen en wist uiteindelijk het rendement van de bestaande installatie verder te verhogen. De gewenste capaciteitsuitbreidingen en wijzigingen doorgevoerd konden daardoor worden gerealiseerd.

34188

Fijn stof en geur ijzergieterij
De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) exploiteert een aantal cokes gestookte koepelovens en een oxy-fuel oven. Daarin worden gietijzer en speciale gietlegeringen gemaakt dat exact is afgestemd op de gietstukspecificaties. Dagelijks wordt bijna 150 ton gesmolten ijzer omgezet in hoogwaardige gietstukken. De Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) is gevestigd in een gebied dat al jaren kampte een fijnstofproblematiek. Hoewel er meerdere bronnen in de directe omgeving zijn en er bovendien veel fijn stof vanuit het weg verkeer afkomstig was, was NIJG een van de bedrijven die een bijdrage aan de fijn stof emissies leverde. Daarnaast was er incidenteel sprake van geuroverlast. Deze situatie belemmerde het proces rondom de nieuwe milieuvergunning van het bedrijf.

 

Ingenia bracht in opdracht van NIJG, samen met de Provincie Gelderland en in overleg met de omwonenden de fijnstof emissies in beeld. Daarnaast werden de emissies in het juiste perspectief geplaatst en evalueerde een scala aan emissiebeperkende en procesgeintegreerde maatregelen. Met behulp van een subsidie van de Provincie kan de gieterij nu maatregelen nemen waardoor de stank- en stofemissie voor een belangrijk deel wordt weggenomen. Nijg heeft geinvesteerd in een compleet nieuwe hal afzuiging met filter installatie en een 60 meter hoge schoorsteen, De stankoverlast zal hierdoor tot het verleden gaan behoren. De maatregelen werden in de definitieve milieuvergunning vastgelegd.

34192

Rookgasreiniging vergasser
BAVIN realiseert een waste-to-energy vergasser op het terrein van Calmag in Veendam. Dit is een dochteronderneming van Nedmag lndustries en producent van ondermeer calcium en zout. In de vergassingsinstallatie wordt uit afval synthesegas gemaakt. Dit gas wordt ingezet voor de productie van stoom en elektriciteit. De milieuvoordelen van de waste-to-energy-centrale zijn legio aangezien er 8 miljoen kubieke meter aardgas wordt bespaard, de transportbeweigingen voor afval vermeden en de bodem-as nuttig kan worden toegepast in de wegenbouw. De emissie-eisen van de installatie dienen echter wel te voldoen aan de IPPC en BAT richtlijnen. Ingenia ondersteunende BAVIN bij het identificeren van de emissieparameters, de evaluatie van verschillende rookgasreinigingstechnieken en de uiteindelijke vertaling daarvan in de milieuvergunning. De bouw van de installatie is in 2010 begonnen en eind 2010 gereed.

34197

Energiezuinige en kosteneffectieve luchtemissiereiniging voor Vacumetal
Vacumetal is een goed uitgerust, ISO 9001 & ISO 14001 gecertificeerd, oppervlaktebehandelingsbedrijf dat hoofdzakelijk doppen en sluitingen, potjes, mascarahulzen, lipsticks en alle voorkomende onderdelen van de cosmetische verpakkingsindustrie produceert. Vacumetal heeft zelf brongerichte maatregelen genomen tegen een groot deel van de emissie van Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Voor het overige gedeelte van de emissies heeft Ingenia de haalbaarheid onderzocht van nageschakelde luchtzuiveringsapparatuur met een speciale focus op het efficiënt terugwinnen van verbrandingswarmte en het reduceren van het aardgasverbruik. Ingenia heeft de VOS-emissies onderzocht, een haalbare oplossing bedacht die in ruime mate voldoet aan de emissiewet- en regelgeving, en heeft ten slotte de internationale aanbesteding van de reinigingsinstallatie begeleid. De luchttreinigingsinstallatie werkt autotherm, dat wil zeggen dat er netto geen aardgasbijstook noodzakelijk is. Er is zelfs warmte beschikbaar voor het productieproces, dus minder verbruik van aardgas.