Haalbaarheidsstudies

Ingenia beveelt in de meeste gevallen aan haalbaarheidstudies te beginnen met een quick-scan. In een quick-scan kunnen in circa 20 % van de tijd, al 80 % van de projectcontouren gedefineerd worden. In de haalbaarheidstudie kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

 

  1. een marktanalyse, naar grondstoffen, afzet, technologie, concurrentie, waardeketens, ….
  2. een budget ten aanzien van de benodigde investeringen en de exploitatie (incl. cash flow analyse), vaak wordt in een haalbaarheidstudie gestreefd naar een nauwkeurigheid van 15 % of beter,
  3. een basisontwerp voor de installatie, meestal bestaande uit een massa- en energiebalans, een proces flow diagram (PFD) en een lay-out van installatie, gebouwen en terreinen,
  4. een vergunningsonderzoek, waarbij wordt geinventariseerd welke milieu- of bouwvergunningscriteria het project moet voldoen en welke van deze criteria het meest gevoelig is bijvoorbeeld emissies (BEES, BEMS, BVA), Besluit Luchtkwaliteit (BLK), afvalstoffenwetgeving, geluid en transportbewegingen.
  5. een risico-analyse waarin de technische risico’s in beeld worden gebracht, gerangschikt en vervolgens aangegeven wordt  hoe deze risico’s verlaagd kunnen worden,
  6. een gevoeligheidsanalyse waarbij met name de economische onzekerheden van de business case worden getoetst