Emissieonderzoek

Bij vrijwel alle processen komen emissies vrij, zoals stikstofverbindingen (NOx en NH3), fijnstof (PM10 en PM2,5) en CO2. Veel van deze emissies zijn schadelijk voor milieu, klimaat of gezondheid. Ten aanzien van de CO2 wordt er onderscheid gemaakt tussen:

  • Kort-cyclisch CO2, afkomstig van biomassa, waarbij de CO2-kringloop wordt gesloten door opname van de CO2 door planten, bomen en algen;
  • Lang-cyclisch CO2, afkomstig van fossiele bronnen zoals aardolie, aardgas, steenkolen en bruinkool.

Met behulp van een analyse (EN15440, EN16640) kan bepaald worden of, en in welke mate, de aanwezige koolstof in een monster van fossiele of biogene oorsprong is. Dit kan bepaald worden voor alle koolstof houdende stoffen, dus ook voor CO2-uitstoot. Ingenia kan deze analyse, in samenwerking met haar partnerlaboratorium, uit laten voeren.

Ingenia doet regelmatig onderzoek naar de invloed van projecten op de luchtkwaliteit. Hiervoor zijn primair de uitstoot van stikstofverbindingen en (fijn) stof van belang. Tijdens dit desktoponderzoek brengt Ingenia de operationele karakteristieken van alle relevante emissiebronnen en eventuele (eenvoudige) emissiereducerende maatregelen in kaart. Vervolgens zullen, uitgaande van de relevante wet- en regelgeving, de relevante emissies worden bepaald. Op basis hiervan kan Ingenia een verspreidingsberekening uitvoeren om de lokale bijdrage van deze emissies aan de luchtkwaliteit te beoordelen en toetsen aan de geldende normen. Waar nodig kan Ingenia verbeterende maatregelen suggereren en evalueren.

Naast de invloed van de emissie op de lokale luchtkwaliteit, kan Ingenia ook de stikstofdepositie van de emissies bepalen.