Voorbeeldprojecten

Bintell B.V. – Procesontwikkeling

Ingenia verzorgt de procesontwikkeling voor de ‘groene bitumen’ van Bintell. Bitumen uit aardolie worden steeds schaarser en kwalitatief slechter, terwijl de vraag naar bitumen van hoge kwaliteit groter wordt. Ingenia heeft in samenwerking met Bintell een proces ontwikkeld waarbij organische reststromen omgezet worden in o.a. ‘groene bitumen’. Het grote voordeel van dit proces is dat het slechts een paar uur duurt, ten opzichte van de 300 miljoen jaar die nodig zijn voor het natuurlijke proces. Daarnaast kunnen de procescondities geoptimaliseerd worden, om het best mogelijke product te verkrijgen. Ten slotte bestaat het ingangsmateriaal van het proces uit organische reststromen uit de korte koolstofketen, zoals dierlijke mest, waardoor de carbon footprint van de bitumen enorm gereduceerd kan worden.

Black Bear Carbon – Procesondersteuning

Ingenia heeft een technologie ontwikkeld om carbon black (zwart pigment) terug te winnen uit gebruikte autobanden. Deze techniek is ontwikkeld op het laboratorium van Ingenia en is later opgeschaald tot een volledig operationele fabriek. Het intellectueel eigendom en de technologie zijn inmiddels in handen van Black Bear Carbon. Voor de eerste fabriek in Nederweert heeft Ingenia op regelmatige basis procesondersteuning geboden. Daarnaast heeft Ingenia de aanvraag van ISCC-certificering voor de pyrolyse-olie ondersteund, die tevens in het proces ontstaat.

Sunoil Biofuels B.V.

De fabriek van Sunoil Biofuels was een van de eerste fabrieken voor biobrandstoffen in Nederland en oorspronkelijk ontworpen voor het produceren van eerste generatie biodiesel uit koolzaadolie met een jaarlijkse capaciteit van 60.000 ton. Ingenia heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor het converteren van de fabriek naar een tweede-generatie biodieselfabriek, waarin gebruikt frituurvet (UCO) en dierlijke vetten worden verwerkt tot biodiesel. Deze conversie heeft plaatsgevonden in 2010. Sindsdien heeft Ingenia ondersteuning geboden bij het opschalen van de kwaliteit en doorzet van de fabriek naar 120.000 ton. In 2019 heeft Ingenia een haalbaarheidsonderzoek gedaan voor de conversie naar een derde-generatie fabriek. In 2020 zal Ingenia verdere engineering voor deze conversie verzorgen.

Energy Port Peelland – Biomassaplein

Ingenia heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het inrichten van een biomassaplein in de Peelland regio. Peelland ligt tussen Brainport-regio Eindhoven en Greenport-regio Venlo en kenmerkt zich naast stedelijk gebied door de grootschalige aanwezigheid van diverse vormen van landbouw en voedingsmiddelenindustrie. Er zijn diverse reststromen voor verwerking beschikbaar. Te denken valt aan stromen uit de natuur (dood hout, dorre bladeren), uit huishoudens (GFT-afval), landbouw (tuinbouwloof) en industrie (o.a. diverse slibben en snijafval). Hiervan kan biogas of elektriciteit gemaakt worden. Ook kunnen mineralen als fosfaat of kalium worden gewonnen voor de landbouw en proteïne voor diervoeding. De ambitie van Energy Port Peelland is om alle biomassa in de regio te verwerken tot nieuwe producten, zodat er minder met afval en grondstoffen gereden hoeft te worden.

Chaincraft – Procesondersteuning

Chaincraft heeft een uniek biotechnologisch proces ontwikkeld om  organische reststromen via de geoctrooieerde ketenverlengingstechnologie om te zetten in middellange vetzuurketens (MCFA). Deze technologie is ChainCrafts eerste techniek die op grote schaal gedemonstreerd en bewezen is. Ingenia heeft ChainCraft ondersteund met diverse pilotonderzoeken en uitwerking van haar proces te behoeve van de eerste demonstratiefabriek die momenteel is gerealiseerd.

Upcycling Gemert – Ondersteuning procesontwikkeling

Ingenia heeft Upcycling Gemert ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw proces dat biomassa, in dit geval champost van Champignonkwekerij Gemert, omzet in warmte en mest- en brandstoffen. De vrijgekomen warmte wordt toegepast op de eigen kwekerij. Dit bespaart de kwekerij nu al 200.000 kuub gas op jaarbasis. Maar de warmte kan ook worden aangewend voor andere bedrijven of woningen in de buurt. Daarnaast wordt bespaard op transportkosten van het restproduct (dat, aangevuld met varkensmest, kan dienen als kunstmest en compost) en worden CO2-emissies beperkt. Ingenia heeft tevens bijgedragen aan de opening van een SDE+ categorie voor installaties volgens dit procedé.