Biogas uit vergisting & anaërobe waterzuivering

Ingenia heeft ruime ervaring met de industriële vergisting van o.a. mest, GFT-afval, slib, levensmiddelenafval, slachtafval, supermarktretour, over-datum producten, aardappel- en groenteresten en restaurant afval (swill).

 

Kwaliteit en kwantiteit
De kwantiteit en de kwaliteit van het biogas wordt in belangrijke mate bepaald door het ontwerp én de bedrijfsvoering. De opbrengst van biogas (uitgedrukt in m3 biogas per ton uitgangsmateriaal), kan sterk variëren van 25 m3 biogas per ton voor mest tot wel 600 m3 biogas per ton voor hoogcalorische reststromen zoals glycerine of vetten. Afhankelijk daarvan kan de samenstelling van het biogas variëren in o.a. methaangehalte en zwavelgehalte.

Biogasanlage 04

Samenstelling biogas uit vergisting min. max.
methaan CH4 50 70 vol-%
kooldioxide CO2 30 50 vol-%
zwavelwaterstof H2S 500 20.000 ppm
water  H2O 0,05 2 vol%
siloxanen
sporenveronreinigingen

Ingenia haalt er uit wat er in zit!
Voor een gezonde business case vormen kwaliteit (hoog methaangehalte) en kwantiteit (hoge biogasopbrengst) de enige juiste basis om een vergistingsinstallatie optimaal te exploiteren. Logisch dat Ingenia zich inzet om het maximale uit uw vergistingsinstallatie te halen.
Ingenia biedt verschillende diensten ten aanzien van vergisting.

 

Zuiveren biogas 
Voor de rechtstreekse toepassing van biogas in WKK’s of stoomketels is de verwijdering van stoffen als H2S en siloxanen essentieel. Hierdoor worden emissies van zwaveldioxide (SO2) en corrosierisico’s, alsmede verstopping, slijtage en stilstand geminimaliseerd.

 

Opwerken biogas 
Biogas kan worden opgewerkt tot aardgaskwaliteit (Groen Gas), hiervoor zijn verschillende technieken voorhanden. De toepasbaarheid ervan hangt sterk af van randvoorwaarden als biogassamenstelling, schaalgrootte en beoogde afzet van het Groen Gas. Ingenia helpt u bij het bereiken van de juiste gaskwaliteit.

 

Laboratorium en pilot-onderzoek
Ingenia heeft een eigen biogaslaboratorium, waarin op 1 en 15 literschaal duurtesten gedaan kunnen worden met verschillende
grondstoffen. Ingenia heeft mobiele testinstallaties (400-1.000 liter) beschikbaar voor duurtesten op locatie.

 

Procesoptimalisatie
Bestaande vergistingsinstallaties kunnen problemen ondervinden, waardoor kwaliteit en kwantiteit van het biogas onvoldoende is
en de exploitatie onder druk staat. Ingenia helpt met de procesoptimalisatie.
Procesoptimalisatie kan in extreme gevallen zelfs leiden tot verdubbeling van de gasproductie uit dezelfde installatie. Ingenia heeft
drie verschillende methoden om de prestatie van uw vergister te verbeteren:

  1. Het verbeteren van de procesvoering door optimalisatie
  2. Stabilisatie door het verbeteren en aanpassen van het vergistingsproces
  3. Voedingsuppletie, zoals bijvoorbeeld door het toevoegen van hoog-energetische (co-) producten, het verbeteren van de C/N-verhoudingen en/of specifieke nutriënten.

 

Ontwerpsoftware & Economische Haalbaarheid 
Ingenia heeft in huis ontwikkelde software voor het ontwerpen van anaërobe vergistingsinstallaties. Uit een database van ongeveer 300 verschillende substraten kan eenvoudig een voorspelling worden gemaakt van de biogasopbrengst, de digestaatkwaliteit en
kwantiteit, de investerings- en exploitatiekosten en de verwachte jaarlijkse kasstromen, netto contante waarde en IRR. Ingenia heeft ruimte ervaring met het ontwerpen, beoordelen en verbeteren van business cases voor vergisting.

Onze dienstverlening in een notendop:

  • laboratoriumonderzoek naar o.a. opbrengst en kwaliteit van biogas
  • ontwerp en simulatie van vergistingsinstallaties met eigen software
  • economische waardering van bestaande installaties
  • ontwerpen, beoordelen en verbeteren van business cases
  • procesoptimalisatie van bestaande vergisters