Voorbeeldprojecten biogas

Ingenia heeft de afgelopen jaren een verscheidenheid aan biogasprojecten begeleid. Of het nu gaat om laboratoriumonderzoek naar de gasopbrengst van bepaalde grondstoffen, het ontwerpen van installaties, het schrijven van business plannen of het waarderen en optimaliseren van bestaande installaties: bij Ingenia bent u steeds aan het juiste adres.

49388

Biogashub Zuid-Oost Brabant
Voor het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft Ingenia in het kader van het project EnergieRijk van Dommel en Aa eind 2011 een business case opgesteld voor “Biogashub Zuid-Oost Brabant”. Het centrale doel van het project EnergieRijk is het versterken van de economische mogelijkheden van het Rijk van Dommel en Aa, waarbij het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond behouden blijft. Verschillende opties voor productie van duurzame energie in het beschouwde gebied zijn geïdentificeerd.

 

De business case beschrijft de productie en netinvoeding van Groen Gas uit vergisting van locale reststromen, zoals mest en natuurgras. Binnen EnergieRijk is de productie van Groen Gas door vergisting van voorhanden reststromen en aansluitende opwaardering door de bestaande installatie van Carbiogas als bijzonder kansrijk naar voren gekomen. Het Groen Gas kan worden benut op het voorhanden aardgasnet, bijv. door huishoudens in Nuenen, of voor mobiliteit (CNG, Compressed Natural Gas). Door realisatie op het terrein van de SVI Mierlo van Waterschap De Dommel kan synergie worden bereikt op het gebied van mineralenhuishouding en secundaire grondstoffen, waarmee een aantrekkelijke route voor mestverwerking in het verschiet ligt. Hiermee kan een biogashub worden gecreëerd die flexibiliteit biedt in input en output, die economisch en ecologisch toegevoegde waarde heeft, en die een antwoord biedt op het recent aangekondigde beleid van de Rijksoverheid voor een effectieve aanpak van het mestoverschot.

 

In de business case is aandacht besteed aan de technische en economische haalbaarheid, vergunningsaspecten, de rol van verschillende partijen en de gevoeligheid van de economische resultaten voor variaties in de uitgangspunten. De business case als geheel is technisch goed haalbaar, uitgaande van stand der techniek voor de verschillende deelstappen. Uitgaande van de randvoorwaarden van de SDE 2012 is tevens een goede economische haalbaarheid gegeven. Op basis van de case zijn partijen verder in gesprek om tot realisatie te komen.

 

 

Biogasanlage 04

Bestek gasopwerking slibgisting
Ingenia heeft een waterschap assistentie verleend bij het formuleren van het bestek voor de renovatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De input van Ingenia had betrekking op de slibgistingsinstallatie en de daaraan te koppelen gasopwerkingsinstallatie. Het waterschap heeft de ambitie Groen Gas te maken (in de vorm van LNG of CNG) en dit in de transportmarkt af te zetten. Om te komen tot een functioneel bestek heeft Ingenia verschillende werkingsprincipes voor gasopwerking als basisontwerp opgezet, doorgerekend en onderling vergeleken. Op basis van het beste ontwerp is het functioneel bestek opgesteld dat door het waterschap in de aanbesteding is gebruikt.

34205

Onderzoek schuimvorming
Voor een industriële verwerker van organische reststromen voerde Ingenia in 2010 een onderzoek uit naar de mogelijke oorzaken en oplossingen van plotselinge schuimvorming in de vergisting. Er werd gestart met een oriënterend literatuuronderzoek om de mogelijke oorzaken te identificeren. Via een trechtermethode werden de meest waarschijnlijke oorzaken geselecteerd. Op het laboratorium werden de condities van de klant nagebootst en werd getracht de schuimvorming voorspelbaar te maken met gebruikmaking van monsters van de actuele grondstoffen. Ingenia toonde aan dat schuimvorming in vergisting ook in dit geval een complex probleem is met meerdere oorzaken. Onder andere specifieke kenmerken van de installatie van de klant, het gekozen regime en bepaalde grondstoffen werkten de vorming van schuim in de hand. Aan de hand van de rapportage kon de klant de bedrijfsvoering optimaliseren en zorgvuldig zijn grondstoffen selecteren, en op deze manier de acute schuimvorming voortaan verregaand vermijden.

shutterstock_66679798

Waardebepaling groen gas uit slibgisting
Voor een waterschap heeft Ingenia een eenvoudig beslissingsondersteunend model opgesteld waarmee de waarde kan worden bepaald van groen gas uit slibgisting. Hiermee kon het waterschap het besluit onderbouwen om te herinvesteren in de bestaande, afgeschreven motoren voor warmtekrachtkoppeling of in een nieuwe opwerkingsinstallatie voor de productie van Groen Gas voor wegverkeer. Zowel de varianten LNG als CNG zijn doorgerekend. Het model voorzag in ramingen voor zowel kapitaalkosten als operationele kosten. De opdrachtgever kon vele vrijheidsgraden naar wens aanpassen. De doorlooptijd voor het ontwikkelen van dit model bedroeg slechts enkele werkdagen.