Quick scans voor technisch-economische haalbaarheid

In veel gevallen biedt een quick-scan een goede start voor een project. Doordat Ingenia ruime ervaring heeft met uitgebreide haalbaarheidstudies en businessplannen, kunnen op basis van snelle quick-scan de contouren van een project worden verkend. In een quick-scan worden doorgaans drie hoofdonderwerpen behandeld:

 

  1. een marktverkenning, deze bestrijkt doorgaans alle externe facetten van een project. In veel gevallen ligt het accent op bijvoorbeeld de prijs, kwaliteit en verkrijgbaarheid van grond- of brandstoffen en de afzet van producten of energie (elektriciteit, warmte, gas, …),
  2. een conceptontwerp dat bestaat in de meeste gevallen bestaat uit een massa- en energiebalans, een process flow diagram (PFD) en een schematische lay-out,
  3. een budget voor investering en exploitatie, vaak met een nauwkeurigheid van ±30% of beter. Het bugdet komt tot stand op basis van standaardkengetallen, vergelijkingsmateriaal uit andere projecten van Ingenia en/of (telefonische) prijsopgaves. De exploitatiebegroting omvat doorgaans alle operationele kosten (incl. personeel, energie, …) alsmede de kosten (o.a. grondstoffen) en baten (o.a. energielevering, producten, …).

 

Na een quick-scan kan de nauwkeurigheid verhoogd worden in een haalbaarheidstudie die op haar beurt weer de basis kan vormen voor het opstellen van een business plan. Het voornaamste verschil tussen een quick-scan en een haalbaarheidstudie komt tot uitdrukking in de 80/20 regel. In een quick-scan onderzoekt Ingenia doorgaans 80% van de technisch-economische contouren van een project, in 20 % van de tijd, waarbij gemiddeld gesproken een nauwkeurigheid van 30 % wordt bereikt op de investerings- en exploitatiebegroting.